Praktijkinfo

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 7.30 – 12.00, 12.30 – 18.00 uur
Maandagavond 
Dinsdagavond 

Tot 21.00 u

in voorkomende gevallen op andere avonden of in het weekend
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om indien gewenst op avonden 
een afspraak te maken bij een van de partnerpraktijkem binnen de
cooperatie Mens In Beweging

Afspraken maken, korte vragen

Maandag t/m vrijdag     12.30 – 13.00 uur, zowel telefonisch als aan de balie.
    Telefoon :             0113-581308
    via e-mail:            info@pvanliere.nl
    via WhatsApp:   06-16549134

Spoedeisende hulp

Tijdens de openingsuren kunt u hiervoor altijd bellen.

 

Meebrengen als u voor behandeling komt

  • Bewijs van inschrijving bij een zorgverzekeraar
  • Handdoek

 

Wijzigen van gegevens 

Verandering van adres, telefoonnummer of verzekering graag zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.

 

Afzeggen van afspraken

Vanwege de continuiteit van uw behandeling en de verantwoordelijkdeid naar de zorgverzekeraar kunnen afspraken alleen worden afgezegd in zeer dringende gevallen, tot uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd. Onnodig of niet tijdig afgezegde afspraken worden aan uzelf in rekening gebracht. In bijzondere gevallen is overleg mogelijk.

 

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor € 30,50 in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
  3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.
  4. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,00 alles exclusief omzetbelasting.

Per 01-01-2006 krijgt u, indien uw verzekering geen vergoeding geeft voor de verleende fysiotherapie, aan het einde van iedere behandeling een nota die u contant dient te betalen. 
Bankrek. nr     ABN AMRO   NL97ABNA0572898371 
KvK nr.             20162682

 

Tarieven

Tarieven per 01-01-2020 
De tarieven voor niet gecontracteerde zorg bedragen:

Per zitting 
Toeslag huisbezoek 
Toeslag inrichting 
Eenmalig consult met verslaglegging 
Manuele Therapie
Bekkenfysiotherapie 
Kinderfysiotherapie
Lange zitting voor complexe en/of meervoudige zorgvragen 
Screening in het kader van Directe Toegankelijkheid 
Screening, Intake en Onderzoek  
Intake en Onderzoek na verwijzing 
Verstrekte verband- en hulpmiddelen 
Niet nagekomen afspraak ( zie betalingsvoorwaarden)
€ 39,00 
€ 17,10 
€  6,40 
€ 77,00 
€ 53,30
€ 53,30 
€ 53,20 
€ 69,00 
€ 18,30 
€ 61,90 
€53,30 
*
  • De kosten van los van de behandeling verstrekte verband- en hulpmiddelen worden aan u doorberekend.

 

Contract met Zorgverzekeraars.

Wij hebben een contract met de meeste grote Zorgverzekeringsmaatschappijen en assuradeuren.
Indien u twijfelt of uw zorgverzekeraar een contract met ons heeft afgesloten, neemt u dan
contact met ons op. Zie ook Verzekeringen.

 

Informatiebrochures

In de praktijk zijn informatiebrochures over fysiotherapie beschikbaar. De informatie die in de brochures beschreven staat kunt u ook vinden op www.defysiotherapeut.com.

 

Klachtenregeling

U mag er van uitgaan dat wij als fysiotherapeuten u zo goed mogelijk willen behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of dat u een klacht heeft. In eerste instantie zullen we trachten uw klacht intern op te lossen. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Een brochure over de klachtenregeling ligt voor u klaar in onze praktijk. Ook kunt u meer informatie vinden op www.fysiotherapie.nl