Kinderfysiotherapie

203009_nl_editor-photo84

De kinderfysiotherapie in onze praktijk wordt verzorgd door Rachel Schalkwijk.

 

Wat doet de kinderfysiotherapeut:

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut of indien u zelf een afspraak heeft gemaakt bij de kinderfysiotherapeut, vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Het kind wordt door de kinderfysiotherapeut geobserveerd en onderzocht, om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. 
 
Voor een kind kan een verstoring in de motorische en/of sensorische (= verwerking van prikkels uit de omgeving) ontwikkeling zijn weerslag hebben op andere facetten van de ontwikkeling zoals het sociaal en/of psychisch functioneren. Tijdig signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische of sensorische ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang.

Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

 

Behandeling:

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig. Na observatie en onderzoek bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer. Hij/zij stelt zonodig een behandelplan op, waarbinnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.

De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. 
Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn, 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de hoofdverzekering gegeven mogen worden.

 

Mogelijke indicaties voor kinderfysiotherapie zijn:

Voorbeelden van indicaties bij de baby/peuter (0-2 jaar):

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • huilbaby
 • billenschuiver
 • cerebrale parese
 • spina bifida
 • pre-dysmature kind; te vroeg geborene
 • plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind (2-4 jaar):

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • tenenlopen.
 • afwijkend looppatroon
 • mentale retardatie
 • cerebrale parese
 • lage of hoge spierspanning
 • orthopedische afwijkingen
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • ademhalingsproblematiek
 • jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind (4-18 jaar):

 • motorische ontwikkelingsachterstand.
 • Developmental Coördination Disorder (DCD).
 • mentale retardatie.
 • cerebrale parese.
 • hersenletsel t.g.v. een ongeluk.
 • sensomotorische problemen.
 • schrijfproblemen.
 • knippen, plakken en tekenen lukken niet goed.
 • houdingsproblemen.
 • ademhalingsproblemen.
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
 • jeugdreuma.

Opleiding:

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een vierjarige post-HBO opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.

De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing. 
 
Onze kinderfysiotherapeute heeft ook extra cursussen gevolgd: 

Plagiocephalometrie (meetmethode voor scheve en/of afgeplatte schedels)
Recent is er een betrouwbare meetmethode ontwikkeld om de vorm van een (scheve) schedel eenvoudig vast te kunnen stellen. Deze meetmethode wordt Plagiocephalometrie (PCM) genoemd.  Door deze snelle en pijnloze   
methode kan de kinderfysiotherapeute de mate van asymmetrie (scheefstand) van de schedel van uw baby vaststellen en bepalen of verdere kinderfysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is. Ook is het mogelijk na enige tijd de asymmetrie te vergelijken met de eerste meting. Een afgeplatte schedel ontstaat in de meeste gevallen door een voorkeurshouding. 
 
Voor de metingen wordt gebruik gemaakt van een zacht en warm thermoplast bandje, dat hard wordt op het hoofd. Is uw kind niet in behandeling van een kinderfysiotherapeut, dan zal er tevens een afspraak gemaakt worden voor een kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Dit onderzoek is belangrijk, om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de voorkeurshouding en om andere fysieke oorzaken uit te sluiten.

Voor informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen: telefonisch of via email. Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts of van het consultatiebureau.

Motorische schrijfproblemen
We spreken over een schrijfprobleem wanneer:

 • Het handschrift (het schrijfproduct) niet of nauwelijks te lezen is (dysgrafie)
 • Het tempo te traag is
 • De schrijfbeweging niet aangeleerd kan worden en/of er pijn ontstaat bij het schrijven
 • Een van bovenstaande factoren aanwezig is zonder dat er sprake is van een stoornis op een ander gebied

De kinderfysiotherapeute kan aan de hand van haar onderzoek vaststellen of het een probleem is wat ze zelf kan behandelen of dat het schrijfprobleem mogelijk onderdeel is van uitgebreidere problemen, waarna, in overleg, verwijzing naar andere zorgverleners een mogelijkheid is.

Gedragsgeorienteerde behandeling bij SOLK (Somatisch Omvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)

Test of Infant Motor Performance
De test is ontwikkeld om de motorische ontwikkeling en houdingscontrole van jonge kinderen in kaart te brengen. Deze test kan gebruikt worden vanaf een leeftijd van 34 weken postconceptional age tot een (gecorrigeerde) leeftijd van 4 maanden. De TIMP is geschikt als discriminatief en evaluatief instrument en de test heeft een voorspellende waarde voor een later motorische  uitkomst

Samenwerking:

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

Verwijzing:

Ouders/verzorgers, consultatiebureauartsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of specialist wordt het kind verwezen naar de kinderfysiotherapeut.  U kunt ook rechtstreeks een afspraak maken voor kinderfysiotherapie.